Fast eiendoms grenser, bruksrett, veirett, utgiftsfordeling og lignende spørsmål skaper mange tvister landet rundt. Det er ikke rart at folk kjemper for sitt.

Noen ganger gjelder det selve eiendomsretten - andre ganger kan der gjelde bruksrett over en naboeiendom - eller rett til å gå på stier eller på mindre veier, eller lignende.

Spørsmål og tvister om rettighetene til fast eiendom er ofte kompliserte.

Vi arbeider mye med dette, og kan gjerne hjelpe.

Dokumenter

Man tar gjerne utgangspunkt i gamle dokumenter, skjøter, kjøpekontrakter, skylddelingspapirer, gamle rettsavgjørelser, etc.

Ordlyden i disse må fortolkes - i lys av rettsregler.

Det er mange ulike rettsregler som kan komme til anvendelse.

Hevd

Reglene om hevd har de fleste hørt om.

Det stilles krav til vedvarende bruk - i den tro at man har rett til bruken - og at den er jevnlig utøvd over en viss periode - 20 år for fast eiendom.

Alders tids bruk

Det er også et lignende institutt som er mindre kjent - alders tids bruk.

Det gir rettigheter for flere enn en - det gjelder alle som bor i en grend eller et område. Bruken må være utøvd i 50 år.

Festnede Rettsforhold

I adskillige dommer møter man begrepet "festnet bruk"  - ("Festnet rettsforhold" - eller lignende).

Under henvisning til slik bruk kan det bli truffet avgjørelse om at A er eier eller rettighetshaver - selv om de tradisjonelle vilkår for hevd ikke er til stede!

En etablert bruk kan være et viktig bevismoment, og "festnet bruk" kan derfor bli anvendt som argument på tilsvarende vis som "alders tids bruk".

Disse spørsmålene kan løses etter forskjellige regelsett og for ulike domstoler.

På landet brukes ofte en egen domstol - Jordskifteretten.

Jordskifteretten kan løse mange ulike spørsmål, for eksempel:

Jordskifteretten åpner flere muligheter - se min artikkel

Mange foretrekker å kjøre tvistene gjennom de vanlige domstoler:

Dette er:

Forsikringsdekning

I første omgang må advokaten vurdere sakens stilling for klienten - dernest kan det bli spørsmål om å forsvare standpunktene for  domstolene.

Utgiftene til juridisk bistand i tvister om fast eiendom kan ofte bli betydelige.

Dersom det gjelder eiendommer privat vil det ofte være forsikring på huset, og tilhørende eiendom.

I polisen vil det gjerne være klausuler som gir eieren av huset rett til dekning av utgiftene - i hvert fall mesteparten - opp til et nivå som gjerne er kr. 100.000,-.

Hvis det gjelder andre typer eiendommer - for eksempel skog eller landbruk er det vel neppe en slik ordning, i hvert fall har ikke jeg sett det.

Kontaktinfo

Skjerve-Nielsen & Co

Akersgt 45,
Backegården i Grensen,
0158 Oslo

Telefon: 22 41 12 80
Mobil: 95 99 93 85
Mail: advokat@s-n.as
Back to Top